Experimentální model roztroušené sklerózy a terapie s Aloe vera

název (cs) Terapeutický přístup s použitím Aloe vera v experimentálním modelu roztroušené sklerózy.
název Therapeutic approach by Aloe vera in experimental model of multiple sclerosis.
publikace Immunopharmacology and immunotoxicology, 2010 Sep;32(3):410-5. ISSN 1532-2513
0892-3973
autoři Mirshafiey A; Aghily B; Namaki S; Razavi A; Ghazavi A; Ekhtiari P; Mosayebi G vydáno 2010-03-18
pracoviště
(Irán)
Department of Immunology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
odkaz http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20233107
překlad Jan Mizera datum 2014-04-30

Cíl

Roztroušená skleróza (lat: Sclerosis multiplex; en: multiple sclerosis; MS) je autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému (CNS), které vede k zánětlivé demyelinizaci, poškození axonů a progresivnímu neurologickému postižení. Multiple sclerosis postihuje celosvětově asi 2,5 milionu lidí.

Cílem předloženého výzkumu bylo otestovat terapeutický vliv Aloe vera v experimentálním modelu MS. Všechny experimenty byly prováděny na samečcích myší C57BL/6 ve věku 6-8 týdnů.


Metody

Za účelem vyvolání experimentální autoimunitní encefalomyelitidy (EAE), bylo myším v 0. den podkožní injekcí do dvou míst ve slabinách podáno 250 mikrogramů myelinového oligodendrocytového glykoproteinu 35-55, emulgovaných v kompletním Freundově adjuvans. Navíc bylo v 0. a 2. den intraperitoneálně injikováno 200 ng pertussového toxinu ve 100 mikrolitrech fyziologického roztoku s fosfátovým pufrem.

Terapeutický protokol byl prováděn intra-gastricky (nitro-žaludečně) za použití Aloe vera v dávce 120 mg/kg/den, podávané od 7. dne před do 21. dne po vyvolání EAE. Myši byly zabity 21 dní po vyvolání EAE. Myším byly odebrány mozky k histologické analýze a byly kultivovány jejich izolované splenocyty.


Výsledky

Výsledky naznačily, že léčba pomocí Aloe vera vedla k signifikantnímu snížení závažnosti onemocnění v experimentálním modelu MS. Histologická analýza ukázala 3 +/- 2 plaky u myší léčených Aloe vera, v porovnání s 5 +/- 1 plaků v kontrolní skupině.

Hustota mononukleární infiltrace v CNS myší léčených Aloe vera (500 +/- 200) byla signifikantně nižší v porovnání se 700 +/- 185 buňkami v kontrolní skupině. Navíc sérová hladina NO v léčené skupině byly signifikantně nižší, než v kontrolní skupině.

Hladina interferonu-gama v supernatantu z buněčné kultury splenocytů léčených myší byla nižší než u kontrolní skupiny, zatímco pokles hladiny interleukinu-10 u léčené skupiny nebyl signifikantní v porovnání s kontrolními myšmi.


Závěr

Tato data značí, že terapie pomocí Aloe vera může zmírnit progresi onemocnění v experimentálních modelech Sclerosis multiplex (SM).